ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφερεια ιονιων νησων

ΕΡ «ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΦΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
νομοσ  λευκαδασ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  ΑΡ. ΠΡΩΤ:    3372 /21.12.09   

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

        Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας διακηρύττει ότι εκθέτει σε φανερή προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τα άρθρα 7,8,9 του ΠΔ 270-1981  και ισχύει την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου :

 

«ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΦΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

         1.Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας  την 12 Ιανουαρίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα  αποδοχής προσφορών απο 11:00 – 12.00 π.μ.

                  2. Αντικείμενο της δημοπρασίας θα είναι η πώληση δύο χιλιάδων  (2000) ονομαστικών μετοχών της ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία “ΤΑΦΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “που έχει στην κατοχή του ο Δήμος Μεγανησίου.Οι ως άνω μετοχές θα πωληθούν ως πακέτο στον πλειοδότη με την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

                  3.Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς για την αγορά των μετοχών θα είναι η ονομαστική αξία των μετοχών (πρόκειται για την εκτιμώμενη από την επιτροπή που αναφέρεται στην εισαγωγική τιμή -45,65 ευρώ/μετοχή).

                  4.Οποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει να έχει δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση του καταστατικού της εταιρείας και να καταβάλλει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ποσό ίσο προς 2% της οριζόμενης στη διακήρυξη ελάχιστης τιμής πρώτης προσφοράς άλλως η συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.-

        5.Εάν ο συμμετέχων στη δημοπρασία πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, προσκομίζοντας και το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

        6.Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και μπορεί κατόπιν απόφασης της οικείας Επιτροπής διενέργειας της,(επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του Π.Δ 270-1981) να συνεχιστεί και πέραν της ώρας που ορίζεται στη διακήρυξη εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν προσφορές χωρίς διακοπή.

              Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και στον ίδιο χώρο που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν μέρος σε αυτή. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν να συμμετέχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.826,00 και κατατίθεται με  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου στα τηλέφωνα 2645361314 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

πηγή meganisi.gov.gr

 

 

                                                                ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Advertisements