Μετά την δεύτερη φάση και  ολοκλήρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση του Τουριστικού Καταφυγίου Βαθέος και με την Επιτρόπη να αποδέχεται τις προσφορές και των πέντε ενδιαφερόμενων καθότι διαπίστωσε ότι οι οικονομικές προσφορές είναι σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/Α/Ο1161/2005 εφόσον δεν παραβιάζουν το κατώτερο και ανώτερο παραδεκτό όριο, (80%και 100%  αντοίστοιχα) μπορούμε να σας ανακοινώσουμε τους πίνακες με την βαθμολογία φακέλων τεχνικής , οικονομικής και τελικής προσφοράς σύμφωνα με την διακύρυξη των όρων της δημοπρασίας.

οικονομική προσφόρα

Advertisements