ΕΡΓΟ. ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΝΑΡΙ ΟΙΚ.ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το  ΠΔ 270-1981  για την μίσθωση του δημοτικού κυλικείου-αναψυκτηρίου στη θέση ΦΑΝΑΡΙ οικ. Κατωμερίου

        1.Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου Νομού Λευκάδας  την 28 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα  αποδοχής προσφορών από 10:00 – 11.00 π.μ.      

      

        2. Αντικείμενο της δημοπρασίας θα είναι η μίσθωση για τη λειτουργική αξιοποίηση του δημοτικού κυλικείου-αναψυκτηρίου στη θέση ΦΑΝΑΡΙ οικ. Κατωμερίου.

                  3.Τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 6.000,00 ευρώ

                  4.Οποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει να έχει δηλώσει ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και να καταβάλλει ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ποσό ίσο προς 10% της οριζόμενης στη διακήρυξη  τιμής  προσφοράς άλλως η συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

        5.Εάν ο συμμετέχων στη δημοπρασία πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των προσφορών, προσκομίζοντας και το σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

        6.Η δημοπρασία θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές.

        7.Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να είναι δύο.

           Στον ένα θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα .

           Στον δεύτερο θα υπάρχει μόνο η οικονομική προσφορά.

           Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία και στον ίδιο χώρο που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν μέρος σε αυτή. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν να συμμετέχουν σε αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 600,00 και κατατίθεται με  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας .

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την κα Μάντζαρη στο γραφείο του Δήμου Μεγανησίου στο τηλέφωνο 2645361314 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο site του Δήμου (www.meganisi.gov.gr)

   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                               

                                                          ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

Εχοντας υπόψη.

1.Τις δ/ξεις του άρθρου 103.παρ.2δ και παρ.5 του άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.

2.Το Π.Δ 270/1981 περί διενέργειας διαγωνισμών δια εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων.

3.Την αριθ,67/15-05-2010 απόφαση δημ.συμβουλίου

4.Την αριθ.52/2010 απόφαση δημ. Επιτροπής.

                                                 Διακηρύσσει

Την  δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του δημοτικού κυλικείου-αναψυκτηρίου στη θέση Φανάρι Οικ.Κατωμερίου Δ.Μεγανησίου.

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Δημοτικό κυλικείο – αναψυκτήριο στην περιοχή «Φανάρι»,  περιλαμβάνει: α) κτίριο επιφάνειας 24  τετρ. μέτρων, το οποίο αποτελείται από το κυλικείο και τις τουαλέτες και β) εγκαταστάσεις  σκίασης (πέργκολες) επιφάνειας 150 τετρ.μέτρων

Η εγκατάσταση απεικονίζεται στο συνημμένο Παράρτημα 1.

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο  υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

2. Ο  υποψήφιος ανάδοχος δεν πρέπει:

α. Να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από Ποινικό Δικαστήριο για εκείνα τα εγκλήματα που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και είναι  σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία, τα εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας κατά της ιδιοκτησίας και κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων.

β. Να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε οικονομικό έγκλημα από εκείνα που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους.

γ. Να έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα

δ. Να  έχει οφειλές προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται.

ε. Να εκμεταλλεύεται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο λειτουργεί στο όνομά του ή στο όνομα συζύγου του ή στο όνομα προσώπων με τα οποία συνδέεται με συγγένεια α΄ βαθμού σε ευθεία γραμμή.

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Το  ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης προσδιορίζεται σε έξι χιλιάδες (6.000 ) € , το οποίο αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σε ποσοστό 3 % επί του καταβαλλομένου το προηγούμενο έτος και για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και είναι καθαρό από φόρους και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις. Καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις και ειδικότερα την 1η Ιουνίου και  την 1η Νοεμβρίου του εκάστοτε έτους. Ειδικά για το πρώτο χρόνο, καταβάλλεται το 30% του τέλους χρήσης, που  υπολογίζεται αναλογικά για το χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και αναδόχου και καταβάλλεται εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης.

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην κλειστή οικονομική του προσφορά προς το Δήμο Μεγανησίου να προσφέρει τουλάχιστον τα ποσά που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, τα οποία μπορεί να αυξήσει κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος οφείλει με δικές του ενέργειες να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την φύλαξη και ασφάλεια της εγκατάστασης, φέρει δε την ευθύνη για κάθε ζημία της που οφείλεται σε αμέλειά του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μόνιμη κατασκευή στην εγκατάσταση, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Μεγανησίου και ο ανάδοχος διατηρεί μόνο τη χρήση και την εκμετάλλευσή της.

2. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης του κυλικείου, γίνεται με πρωτοβουλία και ενέργειες του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις για την νόμιμη λειτουργία του κυλικείου. Αντίστοιχα, ο εκμισθωτής – παραχωρών υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία σύμπραξη για την έκδοση των σχετικών αδειών.

3. Για κάθε κατασκευή στην εγκατάσταση, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή – παραχωρούντα. Ο εξοπλισμός λειτουργίας γίνεται με δαπάνες και επιμέλεια του αναδόχου. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, να προτείνει στον εκμισθωτή-παραχωρούντα τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων ή την τροποποίηση των ήδη προβλεπομένων που θεωρεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και αφού λάβει την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή – παραχωρούντα να προχωρήσει στην εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών.

4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους καθώς και με τις δαπάνες για τα υλικά και τις εργασίες επισκευής τους.

5. Ο ανάδοχος  έχει υποχρέωση να εφοδιασθεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου και να συμμορφώνεται απόλυτα με όλες τις σχετικές αγορανομικές, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και ιδιαίτερα με αυτές που προβλέπουν την υγιεινή, την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αν υπόχρεος για την έκδοση οποιωνδήποτε αδειών λειτουργίας είναι ο εκμισθωτής –παραχωρών, αυτός οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή τους.

6. Για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής, οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης του αναδόχου, ορίζονται από την ανατολή έως και δύο ώρες μετά την δύση του ηλίου. Παρέκκλιση από το παραπάνω ωράριο, επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου.

7. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του χώρου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

8.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται την παρεχόμενη από το Δήμο ποσότητα νερού στα πλαίσια της γενικότερης τιμολογιακής του πολιτικής, καθώς και την υποχρέωση ηλεκτροφωτισμού του ευρύτερου χώρου των εγκαταστάσεων.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικά μνημονεύεται ότι υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3277/2005, με τις οποίες προσδιορίζονται οι ανώτατες τιμές  πώλησης των προϊόντων κυλικείου – αναψυκτηρίου.

10.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος απασχολήσει ανειδίκευτους  εργαζόμενους στο αναψυκτήριο, αυτοί θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Μεγανησίου και μόνον σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος από αυτούς θα μπορούν να απασχολούνται και τρίτοι.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα έως δύο έτη, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου απέναντι στον Δήμο, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου,  γίνεται με βάση την συμφερότερη  προσφορά που προκύπτει από το παρακάτω σύστημα :

  Α Β  
Κριτήρια επιλογής Συντελεστής βαρύτητας Βαθμολογία Μερική βαθμολογία
1.1α. Να έχει υπό την προστασία του άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία άνω του 67%.1β. Πολύτεκνος

1γ. Μακροχρόνια άνεργος

25 % Μεταξύ  80 και 100Και με επτά (7) μόρια σε κάθε (αποδεδειγμένο) κριτήριο Γ1 = Α * Β
2.Οικονομική προσφορά του άρθρου 3 παρ.A  του    παρόντος. 75 % Μεταξύ 80 και 100 (ανά κάθε 300,00 ευρώ  άνω των 6.000 € ) ένα (1) μόριο Γ2 = Α * Β
Σύνολο βαθμολογίας Σ=Γ1+Γ2

 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100 % .

2) Ανάδοχος κατά σειρά αναδεικνύεται όποιος συγκεντρώσει το μεγαλύτερο σύνολο Σ  των επί μέρους δύο μερικών  βαθμολογιών.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται όποιος προηγείται κατά σειρά στο κριτήριο 1, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας όποιος προηγείται κατά σειρά στα επί μέρους κριτήρια  1α, 1β, 1γ.

3. Προσφορά που είναι αόριστη, ακατάληπτη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού και απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής  του Δήμου Μεγανησίου .

4. Η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να εκτιμά το ασύμφορο τυχόν προσφορών ή το άγονο του διαγωνισμού μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και αναλόγως να κηρύσσει αυτόν άγονο και να τον επαναλαμβάνει. Επίσης μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους συμπληρωματικά στοιχεία, χωρίς όμως να μπορεί να διαφοροποιηθεί η οικονομική προσφορά η οποία από της αποσφραγίσεώς  της θεωρείται ως τελική και αμετάβλητη.

5. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου, μετά από εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον επιλαχόντα ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατατίθενται εγγυητικές επιστολές τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακατάθεσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού  600,00 € υπέρ του Δήμου Μεγανησίου, διάρκειας ισχύος μέχρι 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ.2 & 3 του Π.Δ 609/85 )

2. Ως εγγύηση λειτουργίας θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή γραμμάτιο παρακατάθεσης από το Τ.Π. & Δ. ποσοστού 10% επί του πάγιου τέλους μισθώματος που θα επιτευχθεί, υπέρ του Δήμου Μεγανησίου  .

3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, πρέπει να συμβληθεί ως εγγυητής του αναδόχου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του αναδόχου προς το Δήμο Μεγανησίου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 28 Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία του Δήμου Μεγανησίου και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από τους:

α) Ζαβιτσάνο Ευστάθιο, Δήμαρχο  Μεγανησίου, ως Πρόεδρο 

β) Πάλμο Ευστάθιο, Δημοτικό Σύμβουλο  του Δήμου Μεγανησίου ,  ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Κονιδάρη Άλκιμο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μεγανησίου

γ) Καββαδά  Ευστάθιο, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Μεγανησίου,  ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Κονιδάρη Άλκιμο Δημοτικό Σύμβουλο  του Δήμου Μεγανησίου.

Την γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής θα παρέχει η κα Μάντζαρη Βησσαρία, υπάλληλος του Δήμου Μεγανησίου.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για να λάβει κάποιος μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλει Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο Παράρτημα 2), η οποία πρέπει να συνοδεύεται από δύο κλειστούς φακέλλους.

Στον ένα φάκελο πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά το Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το πρόσφατο Αντίγραφο ποινικού Μητρώου καθώς και η Εγγυητική επιστολή. Προαιρετικά θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, που θα αποδεικνύουν τα κοινωνικά κριτήρια.

Στον άλλο φάκελο θα υπάρχει μόνο η οικονομική προσφορά. (όπως στο Παράρτημα 3)

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και το site του Δήμου (www.meganisi.gov.gr). Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρτιθ. 52/2010 απόφαση Δημ.Επιτροπής

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                               ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Σύμβαση μίσθωσης – παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου – αναψυκτηρίου στη θέση Φανάρι.

Στο Μεγανήσι σήμερα την …….., ημέρα ………..2010 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ

1) Ο Δήμος Μεγανησίου Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχό του, κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που θα αποκαλείται στο εξής «εκμισθωτής-παραχωρών» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., που θα αποκαλείται στο εξής ο μισθωτής

          3)         που θα αποκαλείται στο εξής ο εγγυητής                                        

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Προοίμιο

Ο  εκμισθωτής – παραχωρών διαθέτει προς εκμετάλλευση χώρο που αποτελείται από α) κτίριο επιφάνειας 24  τ.μ, (κυλικείο και τουαλέτες) και β) εγκαταστάσεις  σκίασης ( πέργκολες) επιφάνειας 150 τ.μ, που βρίσκεται στην ειδική θέση «Φανάρι» και στο εξής θα αναφέρεται ως « το μίσθιο».

Ο Δήμος Μεγανησίου, προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα για τη μίσθωση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του μιθίου. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις ……………………….., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  την υπ’ αριθμ.8/11/05/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’ αριθμ. 52/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου και την υπ’ αριθμ.  διακήρυξη κλειστής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού κυλικείου –αναψυκτηρίου στη θέση ΦΑΝΑΡΙ.

Η πλειοδοτική δημοπρασία που έγινε με την υπ’ αριθμ. 2245/09/06/2010 Διακήρυξη, κατακυρώθηκε στη δεύτερη των συμβαλλομένων, με την υπ’ αριθμ. ………………… απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας, η οποία εγκρίθηκε με την …………………….. απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Ιονίων Νήσων. Η ως άνω υπ’ αριθ. ……………… κατακυρωτική απόφαση, κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………. έγγραφο του Δήμου Μεγανησίου.

ΑΡΘΡΟ 2

Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα σύμβαση, ο εκμισθωτής -παραχωρών αναθέτει την μίσθωση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης, του κυλικείου –αναψυκτηρίου  στ… ………………………………………………… ο οποίος  αποδέχεται την ανάθεση με τους όρους που περιέχονται στην  παρούσα.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα μίσθωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί εμπορικών μισθώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3

Υφιστάμενη Κατάσταση

(Όπως περιγράφεται και θα περιγραφεί αναλυτικότερα  στο πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής ).

ΑΡΘΡΟ 4

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται από τον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, καθορίζονται αναλυτικά από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5

Διάρκεια της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα έως δύο έτη, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου απέναντι στον Δήμο, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6

Οικονομικό αντάλλαγμα

1. Το  ετήσιο τέλος χρήσης, σύμφωνα με την πρόταση του  αναδόχου, την οποία αποδέχτηκε ο εκμισθωτής – παραχωρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………… απόφαση κατακύρωσης της πλειοδοτικής δημοπρασίας, ανέρχεται σε ……………………… ευρώ (………….,00 €), ετησίως αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 3 % επί του τέλους χρήσης του προηγούμενου έτους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και είναι καθαρό από φόρους και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις, πλην του φόρου εισοδήματος, του συμπληρωματικού φόρου από την εκμίσθωση ακινήτων και του φόρου ακίνητης περιουσίας. Το ετήσιο μίσθωμα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις την  31/5, και 31/10, του εκάστοτε έτους. Ειδικά για το πρώτο χρόνο, καταβάλλεται το 30% του τέλους χρήσης, που  υπολογίζεται αναλογικά για το χρόνο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής, μεταξύ Δήμου Μεγανησίου και αναδόχου και καταβάλλεται εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης.

Η καταβολή του ετήσιου τέλους χρήσης οφείλεται ανεξάρτητα από την συνεχή η εποχική λειτουργία του μισθίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του συμφωνηθέντος ετήσιου τέλους χρήσης ή μη έγκαιρης απομάκρυνσης του αναδόχου, μετά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, θα οφείλεται επιπλέον αντάλλαγμα, προσαυξανόμενο, ως ποινική ρήτρα καθυστέρησης, κατά 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, καθιστάμενο απαιτητό από τον εκμισθωτή -παραχωρούντα με κατάπτωση ίσης αξίας από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αυτομάτως και χωρίς δικαστική παρέμβαση. Εκτός από τα παραπάνω ο εκμισθωτής-παραχωρών δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, με όλες τις σχετικές σε βάρος του αναδόχου συνέπειες και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του από το χώρο και σε κάθε άλλη δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεών του. Είναι βέβαια δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με συμφωνία των δύο μερών, να ρυθμιστεί η καταβολή από τη μισθώτρια – παραχωρησιούχο του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Λοιπές επιβαρύνσεις της μισθώτριας – παραχωρησιούχου

Εκτός από την καταβολή του ανταλλάγματος, ο ανάδοχος  βαρύνεται και με ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου (εφόσον προβλέπεται), με τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και τους λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοφλεί όλα τα ανωτέρω τέλη και τους λογαριασμούς, πριν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται να μεταφέρει στο όνομα του όλες τις υπάρχουσες στο μίσθιο συνδέσεις με τα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας και να καταβάλει προς αυτούς τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα αναλαμβάνει κατά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μελλοντικές συνδέσεις του μισθίου με δίκτυα οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Εγγυήσεις-Τέλος Χρήσης

1. Για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης καταβολής του τέλους χρήσης και της εμπρόθεσμης και προσήκουσας εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, ο ανάδοχος  καταθέτει με την υπογραφή της παρούσας στον εκμισθωτή-παραχωρούντα την με αριθμό ………………….. εγγυητική επιστολή της ………………., διάρκειας ίσου χρόνου με τον συμβατικό χρόνο (4 έτη) της παρούσας, ποσού …………………………. ευρώ (……………..,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ετήσιου τέλους χρήσης υπέρ του Δήμου Μεγανησίου, πληρωτέα χωρίς όρους ή αντιρρήσεις και σε πρώτη ζήτησή του, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρούσας, αναλόγως προσαρμοζόμενης, στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους σύμφωνα με την αναπροσαρμογή του ετήσιου τέλους

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα παραμείνει στον εκμισθωτή-παραχωρούντα μέχρι τη λήξη της Σύμβασης, θα καταπίπτει δε υπέρ του, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο με τη λήξη ή λύση της παρούσας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας.

Ο εκμισθωτής-παραχωρών δικαιούται να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή της μισθώτριας – παραχωρησιούχου, από τέλη χρήσης και λοιπές οικονομικές οφειλές της προς τον Δήμο, πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

Ο ανάδοχος οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την ως άνω υπ’ αριθμ. ……………….. εγγυητική επιστολή της ……………………………..

2. Επίσης, κατά την υπογραφή της παρούσας κατατέθηκε από τον ανάδοχο  …………………………….. επιταγή ……………………, σε διαταγή του Δήμου Μεγανησίου, ύψους ……………………………..ευρώ   (……..,00€)  που αντιστοιχεί σε χρόνο μέχρι το τέλος του 2010 (ποσοστό 30% επί του ετήσιου τέλους χρήσης που υπολογίζεται αναλογικά για το χρόνο μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και αφορά τον πρώτο χρόνο).

3. Την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του αναδόχου, εγγυάται ο τρίτος των συμβαλλομένων …………….., ο οποίος μάλιστα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της δίζησης.

ΑΡΘΡΟ 9

Υποχρεώσεις

1. Ο ανάδοχος οφείλει με δικές του ενέργειες να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την φύλαξη και ασφάλεια της εγκατάστασης, φέρει δε την ευθύνη για κάθε ζημία της που οφείλεται σε αμέλειά του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μόνιμη κατασκευή στην εγκατάσταση, περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου Μεγανησίου και ο ανάδοχος διατηρεί μόνο τη χρήση και την εκμετάλλευσή της.

2. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης του κυλικείου, γίνεται με πρωτοβουλία και ενέργειες του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις για την νόμιμη λειτουργία του κυλικείου. Αντίστοιχα, ο εκμισθωτής – παραχωρών υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία σύμπραξη για την έκδοση των σχετικών αδειών.

3. Για κάθε κατασκευή στην εγκατάσταση, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή – παραχωρούντα. Ο εξοπλισμός λειτουργίας γίνεται με δαπάνες και επιμέλεια του αναδόχου. Ο ανάδοχος δύναται, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, να προτείνει στον εκμισθωτή-παραχωρούντα τη δημιουργία πρόσθετων εγκαταστάσεων ή την τροποποίηση των ήδη προβλεπομένων που θεωρεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και αφού λάβει την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή – παραχωρούντα να προχωρήσει στην εξασφάλιση των απαιτουμένων αδειών.

4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης όλων των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους καθώς και με τις δαπάνες για τα υλικά και τις εργασίες επισκευής τους.

5. Ο ανάδοχος  έχει υποχρέωση να εφοδιασθεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου και να συμμορφώνεται απόλυτα με όλες τις σχετικές αγορανομικές, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και ιδιαίτερα με αυτές που προβλέπουν την υγιεινή, την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αν υπόχρεος για την έκδοση οποιωνδήποτε αδειών λειτουργίας είναι ο εκμισθωτής –παραχωρών, αυτός οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοσή τους.

6. Για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής, οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης του αναδόχου, ορίζονται από την ανατολή έως και δύο ώρες μετά την δύση του ηλίου. Παρέκκλιση από το παραπάνω ωράριο, επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου.

7. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του χώρου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

8.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται την παρεχόμενη από το Δήμο ποσότητα νερού στα πλαίσια της γενικότερης τιμολογιακής του πολιτικής, καθώς και την υποχρέωση ηλεκτροφωτισμού του ευρύτερου χώρου των εγκαταστάσεων.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ειδικά μνημονεύεται ότι υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3277/2005, με τις οποίες προσδιορίζονται οι ανώτατες τιμές  πώλησης των προϊόντων κυλικείου – αναψυκτηρίου.

10.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος απασχολήσει ανειδίκευτους  εργαζόμενους στο αναψυκτήριο, αυτοί θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Μεγανησίου και μόνον σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος από αυτούς θα μπορούν να απασχολούνται και τρίτοι.

11. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να διατηρεί όλους τους χώρους και τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση καθώς και τον πάσης φύσης εξοπλισμό, από πλευράς υγιεινής και καθαριότητας, λειτουργικού επιπέδου κλπ, να διατηρεί το πράσινο και απόλυτη καθαριότητα σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο και να προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση κάθε φθοράς ή βλάβης που θα παρουσιασθεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες που δεν θα συμψηφίζονται με το τέλος χρήσης. Πέραν αυτών ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε εργασίες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων με σκοπό τη διατήρηση και παραπέρα βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών, εφόσον ο εκμισθωτής-παραχωρών αρμοδίως το κρίνει αναγκαίο σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και των οργάνων του. Ο εκμισθωτής-παραχωρών ουδεμία ευθύνη φέρει ή αναλαμβάνει σε σχέση με το είδος και το ύψος των δαπανών αυτών δοθέντος ότι ο ανάδοχος κατά την προσφορά του όφειλε να λάβει υπόψη και συνυπολόγισε ακόμα και τις έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του εκμισθωτή-παραχορούντα θα καταπίπτει αυτομάτως ως ποινική ρήτρα που θεωρείται δίκαιη και εύλογη και αποτελεί τίτλο ήδη εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, το ποσό για τις εργασίες που δεν θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο, από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η ανωτέρω κρίση του εκμισθωτή-παραχωρούντα θα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων και θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών.

12. Ο ανάδοχος  υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου, που έχουν να κάνουν με την αισθητική και την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής, των υγειονομικών, αγορανομικών και λοιπών αρμόδιων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών.

Ο εκμισθωτής-παραχωρών ουδεμία υποχρέωση έχει και δεν τον βαρύνει οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από τις σχέσεις μεταξύ του αναδόχου και των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο κυλικείο – αναψυκτήριο.

ΑΡΘΡΟ 10

Έλεγχος μισθίου

Λόγω του κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και προορισμού του μισθίου, η οικονομική εκμετάλλευση αυτού πρέπει να γίνεται με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και των τουριστών, καθώς και την συμβολή στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Τα αρμόδια όργανα του εκμισθωτή-παραχωρούντα, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του ΕΟΤ, έχουν δικαίωμα να επιθεωρούν οποτεδήποτε το μίσθιο και να προβαίνουν σε υποδείξεις επισκευής των κτιριακών και λοιπών  εγκαταστάσεων και σε υποδείξεις για συμπλήρωση, συντήρηση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού του μισθίου.

Εάν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους λειτουργίας του μισθίου ή από το επίπεδο των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται και γενικά αν η κατάσταση του μισθίου και των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση και στην κείμενη νομοθεσία, τότε θα τάσσεται προθεσμία δέκα ημερών στον ανάδοχο προς αποκατάσταση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, ο εκμισθωτής-παραχωρών θα δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση με όλες τις σε βάρος του αναδόχου συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 11

Παράδοση – παραλαβή μισθίου

Μετά την υπογραφή της παρούσας, καλείται ο ανάδοχος, εντός 3 εργασίμων ημερών, να προσέλθει στην τοποθεσία του χώρου για να το παραλάβει και να υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο θα συνταχθεί με βάση την αποτύπωση και απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου και όλων των εγκαταστάσεων του μισθίου, που θα γίνει από κοινού από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Από την υπογραφή του πρωτοκόλλου, η παράδοση από το εκμισθωτή-παραχωρούντα του μισθίου θεωρείται γεγενημένη. Ο ανάδοχος δεν θα έχει οποιαδήποτε αξίωση από τον εκμισθωτή-παραχωρούντα για ελαττώματα του μισθίου, παραιτούμενος ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν αξίωσή του ώς προς αυτόν.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά τη λήξη της Σύμβασης να παραδώσει το μισθίο   με πρωτόκολλο, μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις, κτιριακές και λοιπές, που κατασκεύασε, και με τα οποία λειτούργησε την επιχείρηση, σε ανάλογη κατάσταση από πλευράς λειτουργίας με αυτήν που το παρέλαβε. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, δεν επιστρέφεται και ο εκμισθωτής-παραχωρών δικαιούται να αποκαταστήσει τις φθορές και ελλείψεις με δαπάνες του παρακρατώντας τα αντίστοιχα ποσά από την εγγυητική επιστολή.

Για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης των παραπάνω, έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης ο εκμισθωτής-παραχωρών ενεργεί επιθεώρηση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις της μισθώτριας – παραχωρησιούχου για αποκαταστάσεις ζημιών ή αντικατάσταση ελλειπόντων ή και στοιχείων εξοπλισμού.

Κατά την παράδοση του μισθίου στο εκμισθωτή-παραχωρούντα, ο ανάδοχος  οφείλει να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί στο όνομα του, μέχρι τότε των διαφόρων Οργανισμών, Εταιρειών, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. υποχρεούμενος να εξοφλήσει και αυτούς που θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του μισθίου στον εκμισθωτή-παραχωρούντα, άλλως τα ποσά θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12

Μεταβίβαση της εκμετάλλευσης ή υπομίσθωση

Απαγορεύεται η μερική ή ολική μίσθωση καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του χώρου σε άλλον.

ΑΡΘΡΟ 13

Συνέπειες παράβασης όρων της σύμβασης

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, ο εκμισθωτής-παραχωρών δικαιούται, με την επιφύλαξη των λοιπών συνεπειών που προβλέπονται στη σύμβαση, να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο να συμμορφωθεί εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και εάν αυτός δεν τις έχει εκπληρώσει εντός της τασσομένης προς τούτο προθεσμίας, να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτόν την Σύμβαση, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα.

Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα, η καταγγελία της σύμβασης θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εκμισθωτή-παραχωρούντα. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκμισθωτής-παραχωρών θα δικαιούται να ζητήσει την άμεση κατάπτωση της εις χείρας του εγγυητικής επιστολής, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται να ζητήσει αναστολή της κατάπτωσης αυτής, παραιτούμενη ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή της κατά του εκμισθωτή-παραχωρούντα.    

ΑΡΘΡΟ 14

Λήξη σύμβασης

Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε.

Πριν από την πάροδο του συμβατικού χρόνου, η σύμβαση λύεται:

Δια καταγγελίας της Σύμβασης στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τους όρους της Σύμβασης και το νόμο

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η σύμβαση θα λύεται, εφόσον ζητηθεί από ένα ή και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τυχόν παραμονή του αναδόχου στο μίσθιο μετά τη λήξη της σύμβασης δεν επιφέρει παράταση ή ανανέωση της σύμβασης, η δε τυχόν είσπραξη εκ μέρους του εκμισθωτή-παραχωρούντα οποιουδήποτε ποσού μετά τη λήξη της σύμβασης θεωρείται ως αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης.

ΆΡΘΡΟ 15

Τροποποιήσεις

Οι συμβαλλόμενοι με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία δύνανται να τροποποιούν τους όρους της παρούσας.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου, οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα είτε εφάπαξ, είτε κατ’ επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από τα δικαιώματα τους αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 16

Δωσιδικία –εφαρμοστέο δίκαιο –επιδόσεις

Η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του εκμισθωτή-παραχωρούντα και του αναδόχου, θα γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λευκάδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο ορίζεται αποκλειστικά και το Ελληνικό Δίκαιο.

Επιδόσεις εγγράφων ή δικογράφων γίνονται έγκυρα:

Για τον εκμισθωτή-παραχωρούντα προς τον Δήμο Μεγανησίου, Τ.Κ. 31083, Μεγανήσι Λευκάδας (τηλ: 2645 361 300, fax:2645 361 319, email: contact@meganisi.gr) και

Για τον ανάδοχο προς τ… ………………………………………………………………..,

Τέλος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν ότι η σύμβαση αυτή είναι έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη, παραιτούμενα κάθε δικαιώματος προσβολής ή ακυρώσεως αυτής για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναφερόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα η οποία υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα λαμβάνει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ένα για την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ένα για την χρησιμοποίηση από  τον ανάδοχο στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

                 ΓΙΑ ΤΟΝ                                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ               Ο  ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑ                 

Ο Δήμαρχος  Μεγανησίου                       ………………………                  …………….