Σας γνωρίζουμε ότι, στις 31-08-2010 λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της προκήρυξης του Δήμου μας για τις εξής θέσεις εργασίας :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Μεγανήσι Λευκάδας Εργάτες καθαριότητας ΥΕ16. Οκτώ μήνες 2
102 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΣΗΙΟΥ Μεγανήσι
Λευκάδας
Οδηγός ΔΕ29/αποκομιδή απορριμμάτων Οκτώ μήνες 1

Όσοι ενδιαφέρονται για την Προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου  καθημερινά και σε ώρες γραφείου.

Advertisements