ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:06/09/2010
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    :  11η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 105
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στο Μεγανήσι σήμερα την 6η  Σεπτεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 του έτους 2010, το  Δημοτικό Συμβούλιο Μεγανησίου, συνήλθε σε Συνεδρίαση στη Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 95 και 100 του ΔΚΚ (Ν.3463/06) και ύστερα από την υπ. αρ. 3171-02/09/10(ΑΠ) έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Μάντζαρης Παναγιώτης του Ανδρέα Δάγλας Φίλιππος του Βασιλείου
Αργύρη Αναστασία του Αντωνίου Πάλμος Ευστάθιος του Στεφάνου
Πολίτη Βησσαρία του Κωνσταντίνου Κονιδάρη Μερώπη του Θωμά
Κονιδάρης Άλκιμος του Νικολάου Καββαδάς Ευστάθιος του Παναγιώτη
Βρεττός Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Κονιδάρης Παναγιώτης του Δημητρίου
Καββαδάς Ζώης του Δημητρίου
Σολδάτος Βασίλειος του Φιλίππου
Φερεντίνος Θωμάς του Παναγιώτη

Η Πρόσκληση δόθηκε στον  Δήμαρχο κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου που ήταν παρών.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο Ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  κος Μάντζαρης Πάνος του Πέτρου   για την τήρηση των πρακτικών αυτής.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν:Oι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων των οικισμών Κατωμερίου    Σπαρτοχωρίου και Βαθέος κκ:  Δάγλας Ελευθέριος του Νικολάου , Πολίτης Γεράσιμος του Ευαγγέλου και Πάλμος Χρήστος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κα Πολίτη Βησσαρία του Κων/νου   κήρυξε την έναρξη  της Συνεδρίασης.
……………………………………ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………
· Ενημέρωση Δημάρχου –απαντήσεις σε ερωτήματα.
· Ο δ.σ Καββαδάς Ζώης του Δημητρίου, αποχώρησε  μετά την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 10ο  Διάνοιξη δρόμου στο «πόδι» Μεγανησίου ( Κεφάλι )
( εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος )

Εισηγούμενος το θέμα, ο κύριος Δήμαρχος είπε:

Κύριοι σύμβουλοι,
Με την αρ 90/14-07-08 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε σε αίτημα των νέων μεγαλοϊδιοκτητών της περιοχής στο «πόδι» του Μεγανησιού για την κατασκευή δρόμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκτίμησε

τα πιθανά οφέλη από την επενδυτική δραστηριότητα στη περιοχή αλλά και το διαχρονικό αίτημα των άλλων ιδιοκτητών, οι οποίοι διατηρούσαν τις εκτάσεις τους και υπήρχε γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε και όρους και προϋποθέσεις.
Στην απόφαση μας αυτή αποδεχτήκαμε την υποβληθείσα μελέτη, που είχε συνταχθεί από τον κο Χολέβα, εκφράζοντας κυρίως την βούληση μας για την κατασκευή του δρόμου, χωρίς καμία αναφορά σε προϋπάρχον μονοπάτι, αφού άφηνε  ανοιχτά αρκετά θέματα, όπως των παραχωρήσεων και κυρίως  το θέμα της προσβασιμότητας και στις άλλες ιδιοκτησίες.  Γι’ αυτό και για τη συγκεκριμένη μελέτη που ήρθε για συζήτηση δεν τηρήθηκε η νόμιμη και τυπική διαδικασία της προηγούμενης έγκρισης της από την ΤΥΔΚ Λευκάδας.


Στο μετέπειτα χρονικό διάστημα, υπήρξαν αρκετές συζητήσεις και διαβουλεύσεις των ιδιοκτητών για την ακριβή διέλευση του δρόμου, αφού η προτεινόμενη χάραξη δεν έδινε προσβασιμότητα – τους απέκλειε-  στους άλλους ιδιοκτήτες.
Ένα χρόνο περίπου μετά, το φθινόπωρο του 2009 και αφού είχε επέλθει συμφωνία όλων των ιδιοκτητών με την χάραξη του δρόμου, όταν θέσαμε ζήτημα παραχωρήσεων, ενημερωθήκαμε για την έκδοση  του ΦΕΚ  αρ. Φύλλου 178/28-4-2009, όπου με απόφαση Νομάρχη αναγνωρίζεται ως κοινόχρηστη αγροτική οδός προϋφιστάμενη του 1923, η τελική συμφωνηθείσα χάραξη. Το παραπάνω έγινε χωρίς καμία πρωτοβουλία του Δήμου, γι’ αυτό και δεν  υπάρχει στο σκεπτικό της απόφασης καμία αναφορά σε οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ επί της ουσίας δεν γνωμοδότησε για την ταύτιση ή όχι της προτεινόμενης χάραξης με το προϋπάρχον παλιό μονοπάτι, αφού αυτό ούτε του ζητήθηκε ούτε και μπορούσε να έχει σαφή εικόνα λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Αποδεχτήκαμε την απόφαση, αφού η προτεινόμενη χάραξη έβρισκε σύμφωνους όλους τους ιδιοκτήτες. Αυτό μας οδήγησε να παραβλέψουμε τις αποκλίσεις από το υπάρχον μονοπάτι, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ασαφές με διιστάμενες απόψεις και σε άλλες η ακριβής τήρηση του, δημιουργούσε πολλαπλά προβλήματα.


Στη συνέχεια αναθέσαμε μελέτη οδοποιίας για την «διάνοιξη δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας επί υπάρχοντος μονοπατιού» στον κύριο Σούνδια και τη σύνταξη της  περιβαλλοντικής μελέτης. Φορέας του έργου ορίζεται ο Δήμος Μεγανησίου.
Στο έργο είχαμε την υποχρέωση επίβλεψης των περιβαλλοντικών όρων. Στην πορεία εκτέλεσης του έργου, παρόλες τις παρεμβάσεις μας, ο εργολάβος προφανώς με την κάλυψη της εταιρείας, συνεχώς απαξίωνε τις υποδείξεις μας. Οδηγηθήκαμε έτσι σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες, παραβιάζοντας ουσιαστικά η εταιρεία τους περιβαλλοντικούς όρους. Κύρια αιτία η ανεξέλεγκτη χρήση εκρηκτικών και η ρίψη μπαζών στη θάλασσα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο διανοίγεται σήμερα ο δρόμος, σε συνδυασμό με την μορφολογία του εδάφους στις θέσεις «Τούρλος», «Κακιά σκάλα», που έχει φθάσει,  προοιωνίζει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα.
Η συσσώρευση όλων αυτών των προβλημάτων, που συνδυάζεται με τις ενστάσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας και των θεμάτων ΝΑΤΟΥΡΑ, μας οδήγησε με το αρ.2670/13-07-2010 έγγραφο μας να απαιτήσουμε την παύση κάθε εργασίας προκειμένου:
1.  Να απαντηθούν και να λυθούν τα ζητήματα σχετικά με την NATURA 2000.
2. Να υποβληθεί σχέδιο με τις ανάλογες δεσμεύσεις από την εταιρία που έχει την ευθύνη των εργασιών για αποκατάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.
3.  Να μας υποβληθεί σχέδιο, που θα επανεξετάζει τη διαμόρφωση του μονοπατιού στην περιοχή ¨Τούρλος¨ και ¨Κακιά Σκάλα¨, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους.

Η εταιρεία GAMX Α.Ε και ο κος Μουρκογιάννης Αλέξανδρος που φέρονται ως ιδιοκτήτες, με επιστολή τους, όχι απλά δεν μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα επίβλεψης ως φορέα του έργου αλλά μας αποδίδουν και ευθύνες για τις παρεμβάσεις μας. Παράλληλα προσπαθούν να ισοσκελίσουν τα προβλήματα με την προβολή ενός υποτιθέμενου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο συνεχώς επικαλούνται αλλά παρά τις παραινέσεις μας, ποτέ δεν παρουσίασαν εδώ και δύο χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν πραγματικά υπήρχε κάποιο επενδυτικό σχέδιο με μαρινικά και λοιπές υποδομές, θα έπρεπε ήδη να είχαν κατατεθεί τα σχέδια και να είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες αδειοδότησης αλλά και η συζήτηση με το Δήμο για τα δίκτυα και άλλα πολλά.   Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη, ότι η εταιρεία νοιάζεται απλά και μόνο για το δρόμο.
Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι, μας ενδιαφέρει και είμαστε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε κάθε επενδυτική δραστηριότητα στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης του Νησιού μας. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε σε κανέναν να λειτουργήσει ως «δούρειος ίππος» για την υποβάθμιση του Νησιού μας.

Και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση , τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν το λόγο , είδε και τα σχετικά έγγραφα αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους επτά (7) υπέρ και ένα (1) κατά τα εξής :

Α. Να σταματήσει κάθε εργασία συνέχισης του δρόμου, προκειμένου να συμμορφωθεί η εταιρεία με το αρ. 2670/13-07-2010 έγγραφο Δημάρχου.
Β. Η εταιρεία GAMX και ο κος Μουρκογιάννης Αλέξανδρος να μας καταθέσουν το γενικό σχέδιο της επένδυσης, με βάση το οποίο θα συνταχθεί συνολική περιβαλλοντική μελέτη.
Κατά της απόφασης ψήφισε ο δ.σ. Σολδάτος Βασίλειος που διαφώνησε με το σταμάτημα των εργασιών.
Η απόφαση έλαβε Αύξοντα Αριθμό: 105

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Τα Μέλη
Πολίτη Βησσαρία                                                                 Όλα τα παρόντα
Ακριβές Απόσπασμα

Μεγανήσι …………………

Ο  Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓειο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΛΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ πΡοϊΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κώδικας : 30 200 – Μεσολόγγι
Τηλέφωνο : (26310) 55654
F ΑΧ : (26310) 55653
E-mail :
Istepka@culture.gr
Πληροφορίες Βίβιαν Στάικου ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ
8-7 -2010 Αρ. πρωτ.: 4333
κ. Αλέξανδρο Βασιλείου – Μουρκογιάwη GAMX Inνestment Corporation Limited
Εσπέρου 14,
145 61 Αθήνα
1) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.
Λλυκές Ποταμού, 49 100 Κέρκυρα 2) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας
Δ/νση Πολεοδομίας, Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος
Καραβέλα και Κατωπόδη
31 100 Λευκάδας
3) Δασαρχείο Λευκάδας
4) Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΕΥΕΠ- Τομέας Νοτίου Ελλάδας Τομέας Γ
\ Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
5) Δήμο Μεγανησίου
6) Α.Τ. Μεγανησίου
7) 22η ΕΒΑ
8) ΥΝΕΜΤΕ Ηπείρου
9) κ. Βασίλη Χολέβα
Ανάδοχο του έργου
(με αποδεικτικό επίδοσης)
1 Ο) Κ. Πάνο Κονιδάρη
Εκπρόσωπο ιδιοκτητών
(με αποδεικτικό επίδοσης)
11) Φύλακες Μουσείου Λευκάδας
Απομάκρυνση αδρανών υλικών από τη θέση «Μυλί’Ό
Σε συνέχεια των αρ. πρωτ. 3256/26-5-2009 και 4288/6-7-201 Ο εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Κατά τη διάρκεια πρόσφατων αυτοψιών αρμοδίων υπαλλήλων μας διαπιστώθηκε ότι στη θέση «Μυλί» γίνεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής που προέρχονται από την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Δρόμου προς Κεφάλι Μεγανησίου». Όπως σας έχει γνωστοποιηθεί και προφορικώς και εγγράφως, στην εν λόγω θέση δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας εργασίας, καθώς έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες αρμοδιότητάς μας και εκκρεμεί η ανασκαφική διερεύνησή τους. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 302812002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», οφείλετε να προβείτε άμεσα στην απομάκρυνσή όλων των αδρανών
υλικών που έχετε συσσωρεύσει, καθώς προκαλούν έμμεση βλάβη στις υφιστάμενες αρχαιότητες. Τα υλικά αυτά εξάλλου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δρόμου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής του έργου, όπου δηλώνεται ότι «κατά την κατασκευή του έργου όλα τα παραγόμενα εκχώματα θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του καταστρώματος του δρόμου». Διαφορετικά, θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη θέση, μακριά από αρχαιολογικούς χώρους, έπειτα από γνωμοδότηση της. Εφορείας μας. Για το θέμα έχει ενημερωθεί επανειλημμένως ο εκπρόσωπός σας κος Π. Κονιδάρης. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η άδεια που σας έχει χορηγηθεί με το αρ. πρωτ. 3256/26-5-2009 έγγραφό μας αφορά μόνο στη διάνοιξη του δρόμου προς Κεφάλι και όχι στη διάνοιξη άλλων μικρότερων δρόμων ή στην εκτέλεση άλλων εργασιών. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία, θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα.
Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες για την απομάκρυνση όλων των αδρανών υλικών, ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, παρουσία αρμοδίων υπαλλήλων μας έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση. Σε άλλη περίπτωση η Εφορεία μας επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων της.
Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τυχόν δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Advertisements