ΑΘΗΝΑ 12/12/2010

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΔΑΓΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σχετικά με το θέμα που “έσκασε” τις τελευταίες μέρες και μετά από έρευνα στη νομοθεσία βρήκα τα παρακάτω,που αναφέρονται προς ενημέρωση των συμπατριωτών¨

Με το Ν. 2637/1998 Υπ. Γεωργίας¨με θέμα¨ Σύσταση οργανισμών κλπ.” εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. γιά την παρακολούθηση των κοινοτικών επιδοτήσεων συστήνεται και μιά ΑΕ η ΑΓΡΟΓΗ με σκοπό την διαφύλαξη της αγροτικής γής. Κομβική λέξη στην όλη υπόθεση είναι:

ΓΕΩΡΓΙΚΗ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στο αρθρ. 50 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται μια αρκετά σύνθετη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ιδοκτήτης αγροτεμαχίου που προτίθεται να το πουλήσει σε περίπτωση που αυτό βρίσκεται σε αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας με σκοπό να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης του δημοσίου μέσω της ΑΓΡΟΓΗΣ ΑΕ.

Στο αρθρ.56 του ίδιου νόμου αναφέρονται δύο απαγορεύσεις και δύο υποχρεώσεις που αφορούν την αγροτική γή υψηλής παραγωγικότητας

ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1)η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριοτήτας εκτός της γεωργικής κ ΑΠΕ (παρ. 6α όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3851/10) κ

2)η κατάτμηση αγροτεμαχίων είτε με διανομή (ακόμη και μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων) είτε με πώληση, χωρίς άδεια της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για διευκόλυνση της αγροτικής εκμετάλλευσης.( παρ. 6β)

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1)Σε κάθε μεταβίβαση γεωργικής γής πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο να βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γή υψηλής παραγωγικότητας ( παρ. 6γ)

  1. Σε κάθε μεταβίβαση κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες του αρθρ. 50 (δικαίωμα προτίμησης ΑΓΡΟΓΗΣ ΑΕ) (παρ. 6δ).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ) ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ?

Το ερώτημα αυτό δεν είχε απαντηθεί γιά 12 χρόνια (εκκρεμούσε η κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας που προβλέπονταν στην παρ. 1 του αρθρ. 56 του Ν.2637/1998).

Απαντήθηκε με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 168040 (ΦΕΚ 1528Β, 7/9/10) στην οποία μεταξύ των άλλων κριτηρίων γιά την κατάταξη της Αγροτικής Γής σε κατηγορίες παραγωγικότητας τέθηκε σαν τελευταίο κριτήριο (7ο κατά σειρά) και η γειτνίαση με κάθε μορφής προστατευόμενες περιοχές……γ) των ορίων των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000. Aυτό συγκεκριμενοποιείται σε ζώνη 300μ.

Στο αρθρ.56 του ίδιου νόμου και συγκεκριμένα στις τρείς πρώτες παραγράφους του προβλέπεται η έκδοση αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.Η πρώτη εκδόθηκε στις 7-9-10 ως ανωτέρω.Εκκρεμούν 1)Η ΥΑ της παρ. 2 γιά τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της αγροτικής γής υψηλής παραγωγικότητας κ 2) Οι ΥΑ της παρ. 3 γιά τον καθορισμό των νομών στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 50.

Ακόμη πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η παρ. 11 αρθρ. 13 του Ν. 3147/2003 σύμφωνα με την οποία η διάταξη της παρ.6 του αρθρ. 56 του Ν. 2637/98 όπως έχει αντικατασταθεί(η επίμαχη δηλαδή) αρχίζει να ισχύει δέκα ημερες μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρ. 56 του ανωτέρω νόμου.Κοντολογίς για να ισχύσουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις του επίμαχου αθρ.56 του Ν.2637/98 όπως έχουν κατά καιρούς αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα, πρέπει να εκδοθεί ΥΑ που να καθορίζει τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γής υψηλής παραγωγικότητας.

Παράλληλα πρέπει να προχωρήσει το ΣΧΟΟΑΠ με τον καθορισμό χρήσεων γής.

Τέλος με τα ισχύοντα σήμερα υπάρχει η εξής αντίφαση¨Επειδή η ΝATURA στο Μεγανήσι μπαίνει και στην παράκτια ζώνη, μέσα στη NATURA επιτρέπονται αυτά που γίνονταν μέχρι σήμερα και 300μ έξω δεν επιτρέπεται τίποτε εκτός γεωργικών και ΑΠΕ!

ΑΘΗΝΑ 12/12/2010

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΔΑΓΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Advertisements